Greek
English

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων

Τι είναι τα ΑΕΚΚ

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των συμβατικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ) είναι γενικός και καλύπτει μεγάλο φάσμα υλικών.
Οι βασικές κατηγορίες των ΑΕΚΚ είναι:

Απόβλητα που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών κατασκευών. Τα υλικά αυτά αποτελούνται από χώματα, χαλίκια, κομμάτια ή στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα, πλίνθους (τούβλα), πλάκες επιστρώσεων, γύψο, άμμο, λαξευμένες πέτρες, θρύμμα-τα ειδών υγιεινής κ.λπ. Αυτά τα υλικά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και προκύπτουν από την εξολοκλήρου ή επιμέρους κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση των υλικών ποικίλει ανάλογα με το είδος, την ηλικία, τη μορφή, τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου.

Απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Να σημειωθεί εδώ, ότι ένα μεγάλο μέρος των άχρηστων υλικών - απορριμμάτων στα εργοτάξια αποτελούν και τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών.

Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, εκχερσώσεις εκτάσεων, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι μητρικά χώματα εκσκαφών, άμμος, χαλίκι, πέτρες, άργιλος κλπ. Τα υλικά εκσκαφών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις υπόγειες κατασκευές. Τα φυσικά φαινόμενα (υπερχειλίσεις χειμάρρων, κατολισθήσεις κ.α.) μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση τέτοιων υλικών. Η σύσταση των υλικών εκσκαφών εξαρτάται σημαντικά από τα γεωλογικά δεδομένα.

Απόβλητα από την οδοποιία και τη συντήρηση οδών. Σε αυτά τα υλικά ανήκουν η άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών. Τα άχρηστα υλικά οδοποιίας προέρχονται, όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των δρόμων, αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων, καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.

Ι. & Γ. ΜΠΑΝΑΒΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ.

banavas recycling logo
Είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΜΑ(ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων, με αριθμό μητρώου 7241 στις 22/02/2017.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 36259/1757/Ε103/24-8-2010 (ΦΕΚ 1312Β΄ ) διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι: «οι ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο».
Επιπλέον, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, άρθρο 8, σημείο 2.2 «Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν υλικών».
1ο στάδιο:
Tα φορτηγά συλλέγουν και μεταφέρουν μη επικίνδυνα απόβλητα από τον οποιοδήποτε προορισμό προς την Τένεδο όπου και βρίσκεται η μονάδα ανακύκλωσης Σύμφωνα με την υπ’ άριθμό 1599 άδεια /19/03/2018 τα απόβλητα μπορεί να είναι απόβλητα εξόρυξης λατομείου (όπως χαλίκι, ορυκτά αμμώδη, αργυλώδη), πράσινα απόβλητα (δασοκομεία), μέταλλα, συσκευασίες (χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες), πλαστικά, ξύλα, γυαλί απόβλητα κατεδαφίσεων (μπάζα, σκυρόδεμα, μονωτικά, γυψοσανίδες απόβλητα εκσκαφών (χώμα, πέτρες, μπετά) αστικά απόβλητα (στρώματα, ογκώδη απόβλητα ηλεκτρικές συσκευές, χώμα)
2ο στάδιο:
Στη μονάδα της Τενέδου(χώρος υποδοχής κινητών μονάδων για την επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (α.ε.ε.κ) και άλλων μη επικίνδυνων αποβλήτων γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων που οδηγεί στην ανακύκλωση. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 478459/9828 άδεια στις 23/08/2017 .το πρώτο στάδιο είναι η διαλογή των υλικών τα οποία σπάζονται με τον σπαστήρα και έπεται η κοσκίνιση για να προκύψουν ανακυκλωμένα υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι). Τα υλικά διαχωρίζονται και προκύπτουν μέταλλα, ξύλα, πλαστικά τα οποία απευθείας πωλούνται και έχουμε και τα αδρανή τα οποία έπειτα από ανακύκλωση προκύπτουν ποιότητες πχ άμμος (0-5mm), ψηφίδα(5-12 mm),χαλίκι (12-14 mm) αδρανή (3Α-οδοποιιας 25-55 mm) .(νόμος 2939/01 « συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών.
3ο στάδιο:
Tα απόβλητα έχοντας μετατραπεί σε υλικά έπειτα από τη διαδικασία ανακύκλωσης μεταφέρονται στη μάντρα δομικών υλικών (χώρος αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών) που βρίσκεται στο 2ο χμ Ν. Μουδανιών - Σιθωνίας. Σύμφωνα με την άδεια 408068/2459 στις 07/11/2018 Εκεί τα οικοδομικά υλικά αποθηκεύονται και αποτελούν πλέον εμπορεύσιμα προϊόντα δηλαδή είναι ανακυκλωμένη δευτερογενής πρώτη ύλη.
Μπανάβας Ανακύκλωση 01
Μπανάβας Ανακύκλωση 01
Μπανάβας Ανακύκλωση 02
Μπανάβας Ανακύκλωση 02
Επικοινωνία

Γεώργιος Μπανάβας

 

Χωματουργικά - Οδικές Μεταφορές

Ανακύκλωση Αποβλήτων(Α.Ε.Κ.Κ.)

2ο Χιλ. Ν. Μουδανιών–Σιθωνίας

Τηλέφωνο: +302373091566

Κινητό: +306945753153

e-mails: g.banavas1979@gmail.com

recycle@xomatourgika-banavas.gr

info@xomatourgika-banavas.gr

xomatourgika-banavas
Sunspot Web Design

© Sunspot Web Design 2019-2021 ®